Quip van Winkel's . . AmsterCrime

If you think Amsterdam is safe, then think again !
Als  je  denkt  dat  Amsterdam  veilig  is,  heb  je  het  toch  mis !

 

  Tolerantie           Politie           Toerisme

 

Not to scare you off visiting our city, but to be done with the fable of Amsterdam Innocence once and for all.

Amsterdam may not be as dangerous as most cities in the USA, but it is not that innocent either as you might expect it to be !

There is little info about crime in Amsterdam or Holland available for the public. We get a false sence of security, but we really like to keep it that way.

Niet om je flink af te schrikken, maar om de koppige fabel van Amsterdamse Onschuld de wereld uit te helpen.

Amsterdam mag dan bij lange niet zo gevaarlijk zijn als de meeste steden in de VS, maar ze is toch ook niet zo onschuldig als ze zich voordoet !

Er is weinig info over criminaliteit in Amsterdam of Nederland publiekelijk. Maar dit onjuiste gevoel van veiligheid willen we toch graag blijven behouden.

 

      top

Tolerance         24-06-03         Tolerantie

The Dutch nightlife has taken some deadly victims by all kinds of violence in the last years. Because of our so typical Dutch approach a number of stichtingen (type of foundations) has been founded, for instance to gather money (in stead of collecting it from the ones responsible). Recently they combined themselves into the somehow nonsensical stichting zinloos geweld (senseless violence). Sometimes the main goal of stichtingen is to create nontransparent salaries and expense accounts for the administrators.

De laatste jaren zijn er verscheidene doden gevallen door allerlei soorten van geweld begaan in het uitgaansleven. Dus werden er, vanwege onze ozo typische Nederlandse aanpak, een aantal stichtingen opgericht om oa geld in te zamelen (in plaats van dit alles bij de verantwoordelijken te gaan innen), nu samengevoegd tot de enigszins onzinnige stichting zinloos geweld. Overigens hebben stichtingen soms voornamelijk als doel ondoorzichtige salarissen en onkosten nota's voor hun bestuurders te creŽren.


As an emotional symbol for our struggle against all this zinloos geweld, a socalled geweldloze zone (nonviolent zone) has been introduced in 1999 in the Kalverstraat area. This after the death of a nightly outgoer who reacted on the aggressivity of a wrangler. Be careful leaving this veilige zone: outside this safety place you may run into aggressive behaviour?
We put more effort in expressing our emotions than for the necessary preventative measures.
Nowadays it is more advisable directly calling the police in stead of reacting in a physical or verbal way to someone who is clearly asking for trouble. Especially at night and when there is a possibility of involvement of alcohol or drugs is the use of a mobile the better way to help.

Sadly the securing of this nonviolent zone seems to be not strong enough on the street.

 
tolerancezone
' tolerance - geweldloze zone '
nonviolent zone

wankelende zone


Naar aanleiding van een nachtelijke uitgaander die in de buurt van de Kalverstraat zijn dood vond door te reageren op een asociale ruziezoekende agressieveling werd daar in 1999 een zogenoemde geweldloze zone ingesteld, als symbool in onze strijd tegen zinloos geweld. Let op bij het verlaten van deze veilige zone: daarbuiten kun je agressief gedrag tegenkomen?
We maken ons dan ook meer druk om het uitdrukken van onze emoties dan om preventieve maatregelen.
Tegenwoordig doet men er beter aan direkt de politie te waarschuwen in plaats van fysiek of verbaal te reageren op een iemand die duidelijk om problemen vraagt. Vooral 's-nachts en wanneer er mogelijk alkohol of drugs bij betrokken zijn is het gebruik van een mobieltje dan ook het betere alternatief.Helaas, de bevestiging van deze geweldloze zone blijkt toch onvoldoende sterk in de praktijk.

On the other hand, it is advisable not to stay passive when someone attacks you, says Information point Local Safety, the ILV, in 1999. A poster campagne must not only tackle wrong reactions by bystanders but tries at the same time breaching through the passivity of the public.

' if someone is knocked down
you walk further .. to the victim '
poster geweld
' als iemand is neergeslagen
loop je door .. naar het slachtoffer '

Aan de andere kant is het aan te bevelen zich niet te passief bij een aanval op te stellen zegt het Informatiepunt Lokale Veiligheid, het ILV, in 1999. Een poster-campagne moet niet alleen het verkeerd reageren beperken maar tevens proberen de in de laatste jaren zo ontstane passiviteit der omstanders te doorbreken.


You may want to look at our eternal optimism

Neem ook een kijkje op ons eeuwig optimisme

 

      top

Police         08-10-01         Politie

In spite of the total crime figures have been down somewhat, the number of raids and (especially in the Center) the street robberies with the use of knife or pistol has gone up the last year, done with unnecessary and excessive violence. The increase of deadly settlements among criminals takes up a large part of the Amsterdam available police force. The salary of a policeman is the same for the whole country, while in Amsterdam and surroundings the rents are higher, commuting is longer and the work is relatively less safe than outside of the Randstad area. Especially Amsterdam has an extreme shortage of policemen. On top of that there are the weekly football matches which absorb a considerable amount of the sparsely law enforcement servants even further. Therefore you see so little "blue" (colored uniforms) on the streets. What you see are socalled "stadswachten", sadly they have not a single bit of power to investigate. An active traffic police does not excist in the Innercity, which results in frequent double parkings. Even the specialized juvenile police bit the dust.
In the sixties especially the Amsterdam police was known for its extreme tough actions, but in the seventies it has changed completely. Therefore the corps has for the last years many difficulties to regain its respect, entitled by its profession.
The official site politie-amsterdam-amstellandNederlands lists the latest news on crime and other police matters, at least a part of what happens in the area.

Alhoewel de totale misdaadcijfers dan wel iets gedaald mogen zijn, zijn overvallen en (zeker in de binnenstad) de straatroven met gebruik van mes of pistool het laatste jaar sterk gestegen. Gepaard gaande met onnodig en buitensporig geweld. Ook de toename van afrekeningen in criminele circuits neemt in de hoofdstad een flink deel van het beschikbare agenten-aanbod in beslag. Het salaris van de politie is in het hele land hetzelfde, terwijl in Amsterdam en regio de huren hoger zijn, ze verder moeten pendelen en het werk minder veilig is dan buiten de randstad. Daarom heeft met name Amsterdam te kampen met een groot tekort aan politie mensen. Daar komt nog bij dat de wekelijkse voetbal treffens de schaarse ordehandhavers verder opslokt. Je ziet dan ook zeer weinig "blauw" op straat. Wat je ziet, zijn stadswachten die helaas geen enkele opsporingsbevoegdheid hebben. Een aktieve verkeers-politie bestaat niet in de binnenstad, zodat het dubbel parkeren vaak voorkomt. Zelfs de speciale kinderpolitie moest eraan geloven.
Terwijl in de jaren 60 met name de Amsterdamse politie bekend stond om haar zeer harde optreden, is dit in de zeventiger jaren geheel om- en zelfs helemaal doorgeslagen. Het korps heeft de laatste jaren dan ook erg veel moeite om het haar (vanuit haar beroep) toekomende respect terug te krijgen.
Op de officiŽle site politie-amsterdam-amstelland staat onder andere het laatste politienieuws, althans een gedeelte van wat zich zoal in de regio afspeelt.


Listen live at the     Amsterdam police radioNederlands     live te beluisteren of
or pick there one of the     global scanners     om je eigen keuze te maken

politiekever

 

      top

Tourism         07-11-02         Toerisme

The Amsterdam Tourist Board, which is websited as visitamsterdam.nl, previous known as the VVV Amsterdam, wrote early 2001 on her website (smartguide - avoid):
"Avoid the following streets:
After dark: the alleyways of Nieuwendijk - a mugger's delight, and pretty foul; the Southern end of Zeedijk and the streets off it. Sleazy and riddled with miserable-looking junkies; Damrak - the worst, tackiest, neon-infested tourist excess in the country."
The text is not there anymore, but the situation is not changed at all, so the warning still stands !

De Amsterdam Tourist Board, met haar website visitamsterdam.nl, vroeger bekend als het VVV Amsterdam, zette in 2001 op haar website (smartguide - avoid), vertalende in:
"Vermijd de volgende straten:
Na donker de steegjes van Nieuwendijk - een rovers genoegen, en tamelijk smerig; het zuideinde van de Zeedijk en haar zijstraatjes. Goor en bezaaid met miserabel uitziende junkies; Damrak - de ergste, ordinairste, neon-teisterende toeristen-overdaad in het land."
De tekst staat er niet meer op, maar de situatie is onveranderd, dus je blijft gewaarschuwd !


sites worth visiting interessante sites
governmental UK
governmental US
beveiliging nieuws
tourism Keitje's toerisme
politie-amsterdam-amstelland

 

 

      top
  Q
pLeaSe
Link, don't Steal
feel free to comment, but
don't shoot the messenger
copyright   ©   quip@deds.nl
q  u  i  p    v  a  n    w  i  n  k  e  l


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign                

      top