Quip van Winkel's . . AmsterMedia

what's wrng with the Amsterdam Media ?
wat  s  er  toch  allemaal  met  die  Amsterdamse  Media ?
until January 2005                 tot januari 2005

 

AmsterMedia       Beginternet       Trouble/Pech       A2000=>Chello      

CableTV Recent         APR         TV 2000+         Local TV         All TV stations

 

 

                AmsterMedia 

The Amsterdam media consist of 3 local television stations and 5 local radiostations, all under supervision of Salto Omroep. But not everybody is that happyNederlands with Salto.
There are the daily Amsterdam-oriented Dutch newspaper Het Parool and the free weekly local Amsterdam newspapers De Echo and Amsterdams Stadsblad (both have different region editions). The last two distribute the advertisements of UPC with a layout that is typical for joepiece: a full page looking like news and editorial, with at the top in teeny tiny microletters advertentie, advertorial or even completely nothing at all. And these newspapers keep on going with this readers' deception without any hesitation, while they have for a long time silently a heavy shortcoming in their distribution and home delivery, see webmate Keitje.
There are several internet-cafe's spreadout over the city center but easyEverything (shut down) in the Regulierstraat (near Rembrandt Square) is the biggest and best.
Free websurfing is in the Waag Nieuwmarkt (not recommended) and in the libraries. The main library (on the Prinsengracht) has ten monitors on the ground floor and another ten on the fourth floor.
Be very careful wherever you are, for "keeping an eye on your luggage" is not much more than a way to register the time of the theft.
The official website of the City of Amsterdam has been awarded a couple of times. Very useful is the free use of its city map, where you find the exact spot of an Amsterdam address.

De Amsterdamse media bestaat uit 3 lokale televisiekanalen en 5 lokale radiokanalen, allen onder beheer van Salto Omroep. Maar niet iedereen is erg blij met Salto.
Verder zijn er het landelijke maar toch zeer Amsterdams georienteerd dagblad Het Parool. En dan zijn er nog de in verschillende regio-edities komende, gratis huis-aan-huis weekbladen De Echo en het Amsterdams Stadsblad. Deze laatste twee verspreiden advertenties van kabelgigant UPC met een layout typisch voor joepiece: een volle pagina uitziende als nieuws en editorial, met bovenaan in microlettertjes advertentie, advertorial of gewoon helemaal niets. En deze twee bladen doen zonder enige schroom mee aan dit lezersbedrog, terwijl tegelijkertijd hun verspreiding en bezorging al lange tijd in stilte fors tekort schiet, zie hiervoor webgezel Keitje.
Er zijn verscheidene internet-cafe's in de hoofdstad met easyEverything (opgeheven) in de Regulierstraat (bij het Rembrandtplein) als grootste en beste.
Gratis websurfen kan in de Waag Nieuwmarkt (niet aan te bevelen) en de bibliotheken. Bibliotheek Prinsengracht heeft tien schermen op de begane grond en nog eens tien op de vierde etage.
Wees voorzichtig. Overal geldt dat het "in het oog houden" van bagage niet veel meer is dan een manier om de tijd te registreren waarop het delict plaatsvindt.
De officile website van de Gemeente Amsterdam is al enkele keren in de prijzen gevallen. Zeer bruikbaar is haar gratis toegankelijke stadskaart waar je de precieze plek van een Amsterdams huisadres vindt.

 

      top

                Internet begin in Holland 

It started so good . . . In 1989 the first HackTic newsletter came out: articles about hacking, free telephone calls, virusses and more of those kind of computer technics for the interested amateur. Founded by Rop Gonggrijp and Paul Jongsma. In May 1993 they managed, together with Felipe Rodriquez, Matthew Lewis and Cor Bosman to get XS4ALL operational: the first Internet Service Provider for the common man in the Netherlands was born. With the help of NLnet, the only internet provider in Nederland and he only dealed with businesses. On Januar 15, 1994, XS4ALL and De Balie opened De Digitale Stad (the Digital City of Amsterdam). DDS is FreeNet: free to use for everyone, to bring politics and civilians closer together. The DDS made internet known to the Dutch. Meant as a temporary project, but it still exists. There was only the use of telephone medems so XS4ALL and DDS were both mainly Amsterdam oriented in the beginning (local calls are cheap in the evening and weekends).
More at XS4ALLNederlands or the archives of Hack-TicNederlands.

Het begon zo goed . . . In 1989 kwam het eerste blad HackTic uit met artikelen over hacken, gratis bellen, virussen en meer van dit soort computertechnieken voor geinteresseerde hobbyisten, opgezet door Rop Gonggrijp en Paul Jongsma. Deze 2 brachten samen met Felipe Rodriquez (operator bulletin-board Utopia), Matthew Lewis en Cor Bosman in mei 1993 XS4ALL operationeel, de eerste Internet Service Provider voor de particulier in Nederland. Deze werd tot stand gebracht via NLnet, de enige internet provider in Nederland die alleen bedrijven met deze service voorzag. XS4ALL en De Balie openden op 15 januari 1994 De Digitale Stad. Dit DDS is een FreeNet: gratis door iedereen te gebruiken, om politiek en burger naar elkaar toe te brengen. Het als tijdelijk bedoeld project bracht internet in Nederland onder de aandacht en bestaat nog steeds. Kontakt maken kon enkel met telefoonmodems, zodat Xs4all en DDS in het begin zeer Amsterdams georienteerd waren.
Meer op XS4ALL en de archieven van Hack-Tic.

And now has . . . De Digitale Stad (dds.nl) went commercial and took the name and url with them! The original goals are radically changed. From September 2001 it is paying time for the dds.nl clients. No free services anymore. A number of dds-ers from the very beginning have started a new vereniging (Open Domein) and with it the DeDS-project, a free website provider, among others to give the old dds.nl. member a free place on the web. So did I and I have my little space now with the free host  deds.nl.

En nu is . . . De Digitale Stad (dds.nl) is op de commerciële toer gegaan (met behoud van naam en url!). Van de oorspronkelijke ideële doelstellingen is niets over. Per september 2001 moet er betaald worden voor elke service. Een aantal dds-ers van het eerste uur hebben nu een nieuwe vereniging Open Domein (Open Domein) opgericht met eronder het DeDS-projekt, een gratis homepage provider voor onder andere de gedupeerden van de oude dds.nl. Ook k heb mijn onderdakje gevonden bij de host  deds.nl.

 

      top

Web Trouble by cable   Net Pech via kabel

Since the beginning of 1998 it is (slowly expanding) possible doing internet over the cable in Amsterdam and surroundings, with provider A2000 (since september 1999 Chello), a company which doesn't have a great history. And from the beginning there are the (still unsolved) problems with the whole scala of internet facilities.


Sinds het begin van 1998 is het (langzaam uitbreidend) mogelijk te internetten via de kabel in Amsterdam en omstreken, met als provider A2000 (sinds september 1999 Chello), een bedrijf met een niet al te fijne geschiedenis. Ook vanaf het begin spelen er de onderstaande (nog steeds niet opgeloste) problemen omtrend het hele internet-gebeuren.

The news- and email servers don't work as they should. A2000 however refuses to mention any problems regarding those servers. After months of troubles the newsserver works good, however the articles stay now only for about 3 days on the server. The emailserver went from bad to dead: From the beginning of july 1999 a large number of users could not receive any email for 10 days, while sending was only sometimes possible. As for now it works again, but sadly, possibly most of the emails of that period are lost. According to A2000 there was some software upgrading and it would have cost hardly any problems for their customers. No emails have been lost says A2000, but their customers say otherwise. The website of AT5 published some reactions of Amsterdam cable internet victims. MineNederlands was among them. However, it looks like the mail- and newsserver problems are since middle of november 1999 solved.

De nieuws- en email servers werken niet naar behoren. A2000 weigert dit echter toe te geven en geeft geen of slechts sporadisch melding hiervan. Na een aantal maanden sukkelen werkt de nieuwsserver goed, alhoewel de artikelen er slechts ongeveer 3 dagen op blijven staan. De emailserver ging van kwaad tot erger en gaf begin juli 1999 helemaal de geest. Nadat een groot aantal gebruikers 10 dagen lang geen email konden ontvangen (soms wel versturen) werkt hij nu weer. Helaas zijn veel emails van die periode verloren. A2000 zegt slechts dat het een upgrade betrof en dat er vrijwel geen problemen waren voor hun klanten. Ook dat er emails van klanten verloren zijn gegaan wordt door A2000 ten stelligste ontkent. Op de AT5 website stonden een aantal reakties van getroffenen. De mijne stond er ook op.
Maar het lijkt er op dat sinds midden november 1999 de mail- en nieuwsproblemen zijn opgelost.

Websurfing over the cable is sometimes very slow and even impossible. The so-praised average cablespeed is in reality quite disappointing. Over the last years the Dutch cable networks have been changed from the citycouncils into private hands, but the monopoly positions have been maintained. A2000 is since september 1999 in the hands of a company called Chello, which means that the sluggishness of the Amsterdam cable network will further increase. It looks pretty serious if you can believe the many complaints about Chello in the Dutch newsgroups like nl.internet.providers.
Yes, websurfing is still not problem-free for all of the chello customers.

Internetten via de A2000 kabel is soms zeer traag tot onmogelijk en de gemiddelde alom geprezen kabelsnelheid valt in de praktijk nogal flink tegen. De Nederlandse kabelnetten zijn de afgelopen jaren van gemeentelijke naar partikuliere handen gegaan, maar de monopolie posities zijn gehandhaafd gebleven. A2000 is sinds september 1999 overgegaan naar het bedrijf Chello, waarmee de traagheid van het Amsterdamse kabelnet nog verder zal toenemen. Tenminste, als men de vele Chello klachten in de nieuwsgroepen moet geloven, zoals die in de nieuwsgroep nl.internet.providers.
Internetten is nog steeds niet voor alle chello klanten vrij van problemen.

 

      top

A2000 internet=> UPC / Chello

In the beginning it was Kabel Tv Amsterdam  KTA.
Since A2000 became Chello with all the Amsterdam cable internet facilities in september 1999, both your email and website names may change into something with chello, whether you like it or not. Both will for a certain length of time be directed to the new names, but not for ever. So you are obliged to notice all you know and don't know of the change of name from your email and homepage. On top of that you will have to submit your websites again to search engines and others. You must try to find and notify the people and companies who uses your url-address as a link. They too can put time and effort into it to keep non-working links out of their websites!
And that for a unnecessary name change!
The connecting time (is the time needed to make connection to a site) has gone up drasticly, especially to the server of the websites of their own a2000 customers. Fast downloading has little effect, when every piece of a website needs seconds only to make a connection.
Instead of medium-speed for all there is now
high-speed for the next in the waiting-queue

The mail- and newsservers are suffering from the same problems and are quite some times unreachable. The capacity of the newsservers is that big that (non-binary) articles may be disappeared within as little as 2 days, as in the a2000 cable users newsgroup a2000.agvk. Is now a part of Coax.
By the way, the 2e free email address (not to be confused with the alias!) as well as our 2e own website-url (both given to us by A2000) may be taken away by Chello: provides only one email address and one website-url of 10Mb of space.

In het begin was het Kabel Tv Amsterdam  KTA.
Nu A2000 naar Chello is overgegaan met al haar kabel-internet faciliteiten (september 1999) zal dit tevens inhouden dat zowel je emailadres als je homepageadres van naam kunnen veranderen (iets met chello erin). Men zal wel je email en homepage-surfers doorsturen, maar slechts niet voor altijd, zodat je toch verplicht bent iedereen op de hoogte te stellen van je gewijzigde email en homepage benamingen. Ook moet je je dus weer opnieuw aanmelden bij search-engines en proberen al degenen te achterhalen die jouw url-adres als link hebben opgenomen. Ook zij kunnen aan de slag om frustrerend dode links van hun site te houden!
En dat voor een onnodige naamsverandering!
De zgn 'connecting time' (tijd die nodig is om een connectie te maken) is flink toegenomen, vooral naar de server waar de homepages van de eigen a2000 klanten op staan. Een snelle download tijd heeft weinig zin, als elk stukje website een seconden lange connection-time nodig heeft.
Inplaats van medium-snelheid voor allen is er
nu hoge-snelheid voor de volgende in de rij

Ook de mail- en newsservers hebben hieronder te lijden en zijn dan ook bij regelmaat niet bereikbaar. De capaciteit van de nieuwsservers is ook van dien aard dat vaak (geen binaire) berichten al binnen 2 dagen verwijderd zijn, bv van de a2000 kabel belangengroep a2000.agvk. Is nu deel geworden van Coax.
Zelfs is de kans aanwezig dat zowel ieders 2e gratis emailadres (niet te verwarren met het alias!) als ieders 2e homepage-url van elk 5Mb gaat verdwijnen. Chello verschaft slechts n emailadres en n homepage van 10Mb ruimte.

Second website? Yes. However never been emphasized, the A2000 client has beside the two email adresses (with each their own alias), also been given 2 website url's of both 5Mb of space.
And why? Just free and easy for each of he/she and she/he an own web-address.

Tweede homepage? Ja. Hoewel nooit echt benadrukt, heeft de A2000-klant naast de 2 email adressen (met ieder hun eigen alias) ook 2 homepage adressen van elk 5Mb groot gekregen.
Wat is het Nut? Gratis en voor niks voor hij/zij en zij/hij elk een eigen webadres.

To change to a satellite disk is for an internetter in the region Amsterdam extra expensiveNederlands for A2000 allows only a cable internet subscription in combination with a "working tv-connection". Keeps costing you an unwanted minimal expence of an extra f.15,-. a month. This type of "combination sales" should be banned!

Om op een schotelantenne over te stappen is voor een internetter wel extra duur: A2000 staat een kabel internet abonnement slechts toe in kombinatie met een "werkende tv-aansluiting", zodat dit ongewild minimaal f.15,-. per maand blijft kosten. Deze vorm van koppelverkoop zou toch echt niet moeten kunnen!

The pressure group NLIP looks after the interests of around 80% of the Dutch Internet Providers which customers can be private as well as business. Because of evil practice A2000/Chello was even for a while striked off the NLIP membership list (link leden).

De belangengroep NLIP behartigt de belangen van rond 80% van de Nederlandse Internet Providers die zowel particulieren als bedrijven als klant kunnen hebben. Een tijdlang is A2000/Chello door haar wanpraktijken van de NLIP ledenlijst (link leden) geschrapt.

There is still hope as, besides the future possibility to do websurfing by satellite, the government is finally making an effort for the right of share-using of the cablenetwork. And our national KPN-telecom is busy with Mxstream (a type of fast isdn-line).
So, there is still some hope!

Er is nog steeds hoop, want naast de toekomstige mogelijkheid om via een satelliet te internetten, is de politiek bezig om het mede-gebruik van de kabel af te dwingen. Ook telecombedrijf KPN komt nu met Mxstream (een soort snelle isdn-lijn).
Dus er is nog steeds hoop!

To keep informed, stay tuned at the local stations like A1, A2, Mystr and (in between the reports of all the dance parties and more of that empty-headed stuff) AT5. But not without a local tv guide!. The more Amsterdam oriented 'old media' daily newspaper Het Parool publishes once in a blue moon an article about the problems there are with monopolist A2000 regarding the New Media.
If you are able to, read the newsgroups a2000.agvk, alt.nl.kabel.algemeen  and  nl.internet.providers.

Blijf op de hoogte en hou de lokale tv in de gaten zoals A1, A2, Mystr en (tussen de verslagen door van alle dance-party's en andere gedachteloze bezigheden) AT5. Maar niet zonder lokale tv gids!. Ook het Amsterdams georienteerd 'oude medium' dagblad Het Parool heeft soms een mededeling over de problemen die er zijn met het A2000-monopolie wat betreft de Nieuwe Media.
Als je kunt, lees dan de nieuwsgroepen a2000.agvk, alt.nl.kabel.algemeen  en  nl.internet.providers.

 

      top

                Cable TV Recent 

Finally agreement A2000 and Amsterdam.   (or first some refreshment of what has happened ?)
From may 1st 1999, CNN and MTV are back on the Amsterdam cable. With it goes the monthly cable payments up from f.16,52 to f.18,77, and from 1-1-2000 it will be increased to f.20,50.
UPC is since september 1999 the television station provider for Amsterdam and its surroundings.
The yearly program updating last september 1, 1999 didn't really improve much: RaiUno (Italian) and TVE (Spanish) are taken off the cable.
The program updating in September 2001 brought those two stations back, but dispite of all the recommendations from the APR (Program Advice Council) there is still no Eurosport or Discovery on the cable.

Eindelijk akkoord A2000 en gemeente.   (of eerst wat info over wat er aan vooraf ging ?)
Vanaf 1 mei 1999 zijn CNN en MTV terug op de Amsterdamse kabel. Dan gaat ook het maandelijkse abonnement van f.16,52 naar f.18,77, en wordt dan per 1-1-2000 nog eens verhoogd tot f.20,50.
Sinds september 1999 is UPC de televisie zender provider voor Amsterdam en omgeving.
Met de jaarlijkse programma-aanbod wijziging van 1 september 1999 is er niet veel verbeterd: RaiUno (Italiaans) en TVE (Spaans) zijn verdwenen van de cable.
De laatste programmawijziging van september 2001 bracht deze twee laatsten weer terug, maar ondanks de aanbevelingen van de APR is er nog steeds geen Eurosport of Discovery op de kabel.

This year the debateable decoder will be introduced. See for the latest news . . .
The basic packet will cost then f.15,00. and contains the Dutch public stations (N1, N2, N3, N4?) and the Amsterdam local stations. There will be a choise of different horror packets as in the following:

Dit jaar zal de decoder stapsgewijs worden ingevoerd. Zie voor het laatste nieuws . . .
Het basispakket zal dan f.15,00 kosten. en bevat de Nederlandse publieke omroepen (N1, N2, N3, N4?) met de Amsterdamse lokale zenders. Daarnaast zullen de volgende huiver pakketten worden aangeboden:

 

      top

                APR 

Amsterdam Program Raad
now called Stichting Algemene Programma Raad or APR, is an advisory committee only.
It was formed with the sale of the Amsterdam cablenet to a private business called A2000 to choose the television stations for the cablenet. But already from the beginning it had no influence and has been kept out of negotiations between the city and monopolist A2000.
It feels like APR tunes her advice to the wishes of the successor of A200, called UPC.
The city of Amsterdam has no Programmaraad of her own: the entire region of Amsterdam falls under the Stichting Algemene Programma Raad.

Amsterdam Programma Raad
nu genoemd Stichting Algemene Programma Raad of kortweg APR, is slechts een adviserend orgaan. Deze werd bij de verkoop van het gemeentelijke kabelnet speciaal ingesteld om te bepalen welke zenders op de kabel zouden moeten komen. Deze had echter al vanaf het begin geen invloed en is geheel buiten de onderhandelingen tussen de gemeente Amsterdam en monopolist A2000 gehouden. Het lijkt wel dat de APR haar advies op de wensen van UPC afstemt. De gemeente Amsterdam heeft geen eigen programmaraad: de gehele regio Amsterdam valt onder de Stichting Algemene Programma Raad.

 

      top

Amsterdam TV in 2000plus

In the new millennium the people of Amsterdam and surroundings will have a new set of television stations they can zap through or look at. Whether it is an improvement or not is of no concern for the ones who are making the decisions.
So, what do we have:
The basis packet and the popular-commerciel packet (rtl4 etc) together will cost f.23,50, that a given fact.

In het nieuwe millennium hebben de bewoners van Amsterdam en omgeving een aantal nieuwe tv zenders waaruit ze kunnen kiezen. Of het een vooruitgang betekent of niet is niet van belang voor degenen die de besluiten nemen.
Welnu, wat hebben we:
Het basispakket en het populair-commerciele pakket (rtl4 etc) zullen samen f.23,50. kosten, dat staat vast.

A possible groupingNederlands:
news packet (CNN, BBCWorld, and stuffing like a2000 cablenews); educational packet (National Geographic, BBC1&2, and stuffing); sport packet (Eurosport only if we're lucky, and stuffing); music packet (MTV, TMF, and stuffing); tv-series and film packet (fox, tnt, scifi, and stuffing).

Een mogelijke indeling:
nieuws pakket (CNN, BBCWorld, en opvulling zoals het a2000 kabelnieuws); educatief pakket (National Geographic, BBC1&2, en opvulling); sport pakket (Eurosport enkel als we geluk hebben, en opvulling); muziek pakket (MTV, TMF, en opvulling); tv-series en film pakket (fox, tnt, scifi, en opvulling).

For the same quality and variety of the stations like it was before the sellout to a2000, we probably will have to take virtually ALL the packets and that for a price which will be around f.50,00. That includes then a sickmaking expensive stuffings of stations you don't even wanna watch for free.

Voor dezelfde kwaliteit en gevarieerd-heid aan zenders die er was vr de verkoop aan a2000 zullen we vrijwel ALLE pakketten moeten nemen met een prijs die wel in de buurt van f.50,00. zal liggen. Waarbij dan wel inbegrepen een ziekmakend-dure berg opvulling aan zenders.

A decoder can onlyNederlands operate with one tv with vcr at the time. For every tv (livingroom, bed- and childrens-room, next to your pc) in the house you must rent a decoder if you just want to keep your current possibilities. Even thn you are limited in recording your favorite programs: your vcr can record different stations by changing its own channels. A decoder cannot do that. So a new costs-are-for-you-product will be introduced: a decoder-video combinations may be available for rent in mid-2000 from your cable-tv provider for a not that cheap price. You may send your own expensive vcr's to the scrap-yard.

Een decoder kan slechts hooguit n tv met vcr tegelijk bedienen. Voor lke tv (kamer, slaap- en kinderkamer, naast je pc) moet dan een decoder gehuurd worden wil men enkel dezelfde mogelijkheden blijven behouden. Zelfs dn word je beperkt in het opnemen van programma's: je vcr kan verschillende zenders opnemen door zijn eigen kanalen te veranderen. Maar dat kan niet met een decoder. Daarom zullen er mogelijk medio 2000 decoder-videorecorder combinaties te huur worden aangeboden die je eigen vcr's naar de schroothoop gaan verwijzen. Goedkoop zullen ze niet zijn.

And . .
BBC 1&2 are possibly not broadcasting anymore to Holland by the end of this year.
Eurosport and Discovery Channel will not be seen on the Amsterdam cable, in spite of the strong wishes of the tv viewers and APR.
Amstelveen was almost the next victim. Its local government was trying to sell its cablenetwork to A2000. The viewers strongly disagree with it, as you can read in opzet of sulligheidNederlands.

See for the latest news . . .

EN . .
BBC 1&2 zijn mogelijk eind 2001 niet meer overal in Nederland te ontvangen.
Eurosport en Discovery Channel worden, ondanks heftige wensen van tv-kijkers en APR, niet opgenomen in de zenderkeuzes.
Amstelveen was bijna het volgende slachtoffer. Ook hier probeerde de gemeente haar kabelnet aan A2000 te verkopen, en wederom was het ook hier een zaak van opzet of sulligheid.

Zie voor het laatste nieuws . . .

 

      top

Local TV Stations

Amsterdam
has now in total
4 local cable tv stations:
A1 , A2 , At5 and Kleurnet.
Kleurnet (the previous NewAge
maker MySTR TV, with some local
non-Dutch program makers) is an initiative
of Luc Sala and has since September 1, 1999
its own channel. The other 3 are under adminis-
tration of Salto Open Kanaal. At5 is the most known
and has a channel of its own. A1 and A2 are filled with
tv programs of local religious, political and cultural groups as
well as with programs by the Homeless, Students, Sportfans etc.
These last programs are sometimes quite interesting for some of you.
But it's not worth the effort try to find them without a selected tv guide.

Amsterdam heeft nu vier lokale kabel stations: A1, A2, At5 en Kleurnet.
Kleurnet (voorheen NewAge maker MySTR TV met enkele multiculturelen)
is een initiatief van Luc Sala en heeft haar geheel eigen kanaal. Salto Open Kanaal
beheert At5, A1 en A2. De zender At5 is het meest bekend en neemt een heel kanaal
in beslag. De vele overige Amsterdamse stichtingen en verenigingen die min of meer televisie
programma's maken worden door Salto Open Kanaal over de 2 stations A1 en A2 verdeeld.
Naast de Religieuze, Politieke en Culturele groeperingen zoals Christenen, New Age, Surinamers,
Turken, Koerden, worden er ook tv programma's uitgezonden door en/of voor Scholieren, Studenten,
Daklozen, Kunst, Muziek en Sportiefhebbers en 'Amsterdammers filmen Amsterdam en Amsterdammers'.
Onder deze laatsten zitten voor een aantal van u toch soms zeer interessante tv programma's. Zonder een
selectieve tv gids   voor de vier lokale tv zenders kost het echter teveel moeite om   daar achter te komen.
              En dat zou jammer zijn, zowel voor U als voor de Lokale TV.              
                dat zou jammer zijn, zowel voor U als voor de Lokale TV.                
                  tzou jammer zijn, zowel voor U als voor de Lokale TV.                    

For the latest developments see  amsterdam media news  voor de laatste ontwikkelingen

 

      top

                All Cable TV Stations in Amsterdam 

The Amsterdam cable tv network is owned by UPC.
For some history information goto my Cable tv part.
The "basis packet" cost now about f 20,- a month.
With that you'll receive the next cable tv stations.
On top of that everybody who has a tv must pay
f 204,- a year on goverment tax called "kijkgeld".
That is another f 17,- a month on tax to pay, which
the Dutch government is not really be able to justify.
From 2000 this will be payed through the tax system.
Het Amsterdamse kabeltv netwerk is van UPC.
Voor wat er aan voorafging, zie mijn Kabel tv.
Het "basis pakket" kost nu ong. f 20,- per maand.
Hiermee ontvang je de onderstaande tv zenders.
Daarbovenop moet iedereen die een tv heeft
f 204,- per jaar aan kijkgeld betalen aan het Rijk.
Dat is nog eens f 17,- per maand belasting die de
regering in Den Haag niet echt kan verantwoorden.
Vanaf 2000 wordt dit bedrag via de belasting geind.

    Dutch language    f Nederlandstalig   in 2005
N1, N2 Noncommercial with commercials. Heavy subsidized. For the traditional Dutch family: mediocracy soaps (Dutch and American) and gameshows. Most documentaries have been previously broadcasted by the BBC. Teleac/NOT on N2 has interesting learning programs.
So is the live-on-tv question hour in the Tweede Kamer on tuesdays N2.
 f  Niet commercieel met adverteerders. Fors gesubsidieerd. Voor traditioneel Nederland: middelmatige soaps (Nederlands en Amerikaans) en spellenshows. De meeste documentaires zijn al door de BBC uitgezonden. Teleac/NOT heeft interessante leer-programma's.
Zo ook het live-op-tv vragenuurtje in de Tweede Kamer dinsdags op N2.
N3 Noncomm. with commercials. Heavy subsidized. Mediocracy. For the (multi)cultural parts.
 f  Niet commercieel met adverteerders. Fors gesubsidieerd. Middelmatig multicultureel.
RTL4, RTL5
Net5, SBS6
Veronica, Yorin(=RTL)
Commercial Dutch mediocracy: soaps (Dutch and American) and gamesshows. There is not really a difference among them. Especially sbs6 is very sloppy with the final starting times of their shows (until up to half an hour too late and even too early) and their abrupting way of ending them ('is it only a break or was that it?'). At nite and by day only Tellsell-crap and call-in games for f.1,-. a minute. The price of this last part is written in teeny tiny letters. Their breaking advertisements are just that much louder that you fast want to grab the remote. Known for the rancid programs by producer Endemol during children tv-time. Thanks to the selfregulation (typical Dutch!) of tv-programs, for there is only censorship for movies. Yorin used to be Veronica and V-8 was Fox and is now Veronica.
 f  Hollandse middelmatigheid: soaps (Nederlands en Amerikaans) en spellenshows. Er is niet echt verschil tussen hen. Vooral sbs6 is berucht voor haar laksheid in haar uiteindelijke programma aanvangstijden (tot wel eenhalf uur latern en zelfs vroeger) en om de abrupte manier van eindigen ('komt er nog wat of was dat het?'). 's-Nachts en overdag enkel Tellsell-troep en inbel-spelletjes voor f.1,-. per minuut. Dit laatste met piepkleine lettertjes vermeld. En de advertenties zijn voldoende luider dat je snel naar de afstandsbediening grijpt. Bekend om de ranzige programma's door producent Endemol tijdens de kinder kijkuren. Mogelijk gemaakt doordat alleen films een keuring hebben. De tv-programma's doen aan zelfregulatie (echt Hollands!). Yorin was voorheen Veronica en V-8 was Fox en is nu Veronica.
VRT, Ketnet/Canvas Belgian has difficulties to maintain its culture in Televisionland. Recently the 2 national tv stations were redevided into a Family oriented channel and into one for its Cultural life, by day shared with Children tv (Ketnet).
 f  Belgie heeft moeite om haar kultuur in Televisieland te handhaven. Onlangs zijn de 2 nationale tv zenders opgedeeld in een op de Familie gerichte zender en een voor het Kulturele leven, waarop overdag Kindertv (Ketnet).
Kindernet television for children  f  televisie voor kinderen
UPC-info UPC info and advertisements  f  UPC informatie en advertenties
    Our Locals    f    Lokale TV
AT5 Noncommercial with commercials. Local tv, heavy subsidized: 2.5 million guilden from the Amsterdammers plus 1,5 million from the city of Amsterdam. Pretty booring. Notorious for its pores camera work: constant facial macro close-ups during their interviews.   More . .
 f  Niet commercieel met adverteerders. Lokale tv, fors gesubsidieerd: 2,5 miljoen van de Amsterdammers met 1,5 miljoen van de Stad Amsterdam. Tamelijk saaai. Berucht om haar porin-camerawerk: constant macro-closeups van de porin van genterviewden.   Meer . .
A1, A2 Noncommercial, heavy subsidized. Lots of repeats. Partly boring selfindulging art expressions. For the rest: Religious and Political groups; students; teens; new-age; And locals filming Amsterdam in Sport, Culture and Music (even with real musicians!). Sometimes interesting opinions about Amsterdam issues.
For a tv-guide . .
 f  Niet commercieel, fors gesubsidieerd. Veel herhalingen. Deels saaie genotzuchtige kunstuitingen. Voor de rest: religieuze en politieke groeperingen; studenten; tieners; new-age; En Amsterdammers die Amsterdam verfilmen in Sport, Kultuur en Muziek (zelfs met echte muzikanten!) Soms interessante meningen over Amsterdamse zaken.   Voor een tv-gids . .
RTVNH Radio-Television North-Holland. Noncommercial with commercials. Local tv. May go together with AT5 on one station.
 f  Radio-Televisie Noord-Holland. Niet commercieel met adverteerders. Lokale tv. Gaat mogelijk samen met AT5 op een zender.
    Other    f    Anderstalig       Dutch subtitled  = s =  Nederlands ondertiteld
Cartoon s Cartoon network: cartoons  f  tekenfilms
Nat.Geo s National Geographic  f  natuurdocumentaires
TMF, TheBox Euro-music, mostly Dutch oriented, only youngsters acting their dancing. No musicians.
 f  Euro-muziek, op Nederland gericht. Tieners proberen hun danspasjes. Geen muzikanten
MTV MTV Europe, a bit better, but still only youngsters acting their dancing. No musicians.
 f  MTV Europe-Nederland, iets beter. Tieners proberen hun danspasjes. Geen muzikanten.
Kijktip 'Alternative Nation' something different  f  weer eens iets anders op dinsdag en donderdag.
CNN Since may 1th finally back on the cable, after it was taken off on september 1998.
 f  Sinds mei 1999 eindelijk terug op de kabel, nadat deze in september 1998 verdween.
BBC1, BBC2 good quality noncommercial Brittish. In some towns around Amsterdam there is already one BBC tv-station taken off the cable (eg Purmerend). Hopefully this trend stops, but there is a big chance that one or even both stations will be taken off the cable in the entire Amsterdam region.
 f  Uitstekende kwaliteit niet-commercieel Brits. In sommige gemeenten rond Amsterdam is al een BBC tv-zender van de kabel gehaald (bv Purmerend). Hopelijk zet dit niet verder door, maar de kans is groot dat een of zelfs beide zenders van de kabel verdwijnen in de hele Amsterdamse regio.
BBC-World a bit much with BBC 1 and 2.  f  dubbelop
ARD, ZDF German, where you can hear John Wayne, Humphrey and Elvis talking German.
 f  Duits, waar John Wayne, Humphrey Bogart en Elvis germaans praten.
TV5 French  f  Frans
Rai Uno Italian  f  Italiaans
TRT Turkish State-tv, which resulted in all the Turkish interested having now satellite dishes.
 f  Turkse staats-tv, waardoor al de Turks georienteerden nu een schotel hebben
TVE Spanish television.  f  Spaanse tv
don't know
sometimes
watcheable
good
  being Dutch - Brittish - American orinted
 f  zijnde Nederlands - Brits - Amerikaans georienteerd  
weet niet
soms
waard te zien
goed

 


That's all there is on the Cable TV of the  Worldcity of Amsterdam

You might wanna look at my rough guide to the local tv stations


 

 

      top
  Q
pLeaSe
Link, don't Steal
feel free to comment, but
don't shoot the messenger
copyright   ©   quip@deds.nl
q  u  i  p    v  a  n    w  i  n  k  e  l


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign                

 
Created with EditPad hosted by DeDS validated with Web Design Group

Vinden.NL - Maakt Internet Compleet google  googlen  gegoogled je vindt me met ilse

      top