Freedom of Religion / Vrijheid van Religie

Everyone in Holland has the freedom to practice the religion of their own choice. Amsterdam was since the 18th century very non-cooperative towards religious persecution, witness the many tolerated semi-hidden churches over the centuries. The main reason was: good for the Amsterdam international trade market.

Iedereen in Nederland heeft de vrijheid om de religie van zijn of haar keuze te praktiseren. Amsterdam werkte sinds de 18e eeuw zo weinig als mogelijk mee aan de geloofsvervolging, getuige het groot aantal getolereerde half-verscholen kerken door de eeuwen heen. De belangrijkste reden was: goed voor de Amsterdamse internationale handel.

Nederlands

Freedom from Religion
Because of that freedom of religion, Christianity is already since centuries very heavily integrated into the Dutch school system. Since the year 1917 the Christian and the catholic schools are no part of the private education (constitutional amendment influenced by A. Kuyper) and they are fully subsidized by the government. Now also the Islamic and Hindustani schools, for the last years there is a booming of young Islamics: children of recent immigrants and especially the (promoted) family reunions of immigrants. This results in a booming of openings of Islamic schools (high-school and college). Other religions will soon follow. Some are even demanding to create in public schools a (small) general praying area for the ones in need. The freedom from religion is now becoming slowly in oppression. Some people say not being exposed to other cultures while growing up does not lead to a multicultural samen-leving (=together living) but instead more to a multicultural apart-leving (=apart living).

BTW, this multicultural is mainly Muslims of Turkey and Morocco (and a bit of the rest of Northern Africa), Christians from Indonesia and a mix of Christians, Hindustanis and local religions from Surinam and Dutch Antilles (previous colonies). And the Chinese in Amsterdam ‘Chinatown’. The last years the economical and political immigrants come from everywhere, as Holland has  become a good country to immigrate to.

Freedom by Religion
Under the right of freedom of religion certain statements are allowed to be made only by believers of a religion. Imam El Moumni from Rotterdam called recently homosexuality a disease but was acquitted from persecution by making an appeal to this right of freedom of religion. Also the wearing of a scarf (hi-jab) falls under the category religious expressions and cannot be forbidden under the anti-discrimination act of our Constitution. The right to cover the face almost completely (burka or veil) is now extorted by a few women. This causes the Netherlands a lot of headaches, being overly proud on its multicultural tolerance). The photograph for your id-card has the rule that you are not allowed to wear a headscarf or other headgear, but an exception has been made when it is for religious and ideological reasons.
And when the above is not enough: atheïsme is neither recognized as a religion nor as an ideology, with all its consequences.

some links
Jomanda   Freethinker    Ex-Christian links    Blasphemy Ring

Nederlands

Iedereen in Nederland heeft de vrijheid om de religie van zijn of haar keuze te praktiseren. Amsterdam werkte sinds de 18e eeuw zo weinig als mogelijk mee aan de geloofsvervolging, getuige het groot aantal getolereerde half-verscholen kerken door de eeuwen heen. De belangrijkste reden was: goed voor de Amsterdamse internationale handel.

Vrijheid Ván Religie
Door deze bovenstaande vrijheid van religie is het christendom al sinds jaren ongemerkt flink geïntegreerd in het Nederlandse school systeem. Sinds 1917 behoren christelijke en katholieken scholen niet tot het particuliere onderwijs (grondwetswijziging onder invloed van A. Kuyper) en worden deze volledig door de staat gefinancierd. Daar zijn nu de islamitische en hindoeïstische scholen bijgekomen, want de laatste jaren is er een toename van jonge islamieten: kinderen van pas gekomen immigranten en vooral de (sinds enkele jaren ‘gepromote’) familie herenigingen. Het gevolg is een explosie van islamitische scholen (middelbaar en hoger). Andere religies zullen spoedig volgen. Sommigen willen nu zelfs zover gaan dat er in de openbare scholen een (desnoods kleine) algemene gebedsruimte wordt gecreëerd voor de eventuele behoeftigen. De vrijheid Van religie (=het verschoond blijven ervan) komt nu langzaam in de verdrukking. Sommigen geloven dat het opgroeien van jongeren zonder deze bloot te stellen aan andere culturen niet zal leiden tot een multiculturele samen-leving maar tot een multiculturele apart-leving wat niet bevorderlijk is voor de tolerantie jegens elkaar.

Trouwens, dit multiculturele houdt hoofdzakelijk in: islamieten van Turkije en Marokko (en een beetje van de rest van Noord Afrika), christenen van Indonesië. En een mix van christenen, hindoes en plaatselijke religies van Suriname en Nederlands Antillen. En de Chinese groep in het Amsterdamse Chinatown. De laatste jaren komen de economische en politieke immigranten overal vandaan, omdat Nederland bekend staat als goed immigratieland.

Vrijheid door Religie
Onder het recht van vrijheid van godsdienst mogen uitspraken gedaan worden die alleen door gelovigen geuit mogen worden. Zo noemde de Rotterdamse imam El Moumni onlangs homoseksualiteit een ziekte maar werd van vervolging vrijgesproken door een beroep te doen op dit recht van vrijheid van godsdienst. Ook het dragen van een hoofddoek (hijab) valt onder de categorie ‘religieuze uitingen’ en kan onder het anti-discriminatiebeginsel van de Grondwet niet worden verboden. Het recht om het gezicht vrijwel geheel te bedekken (boerka of sluier) wordt nu door enkele vrouwen afgedwongen en bezorgt Nederland (zijnde zo trots op haar multiculturele tolerantie) heel wat kopzorgen. Van de regel voor het maken van een pasfoto dat er geen hoofddoek of -deksel mag worden gedragen, mag worden afgeweken wanneer dit om godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen is. Daarbij wordt het atheïsme niet als religie of levensbeschouwing erkent, met alle gevolgen van dien.

enkele links
Jomanda    Freethinker    Ex-Christian links    Blasphemy Ring