Royal itch / Koninklijke Stekeltjes

According to our Constitution all people are equal. However, this doesn’t count for Dutch royalty. This family would have been long thinned out if it was bound to the long waiting lists for visiting health specialists and treatments in hospitals. To this type of, too many times needlessly life-taken, shamefull treatment we dare to call  “care” , the órdinary civilians are condemned.

Volgens de Grondwet zijn alle burgers gelijk. Dit geldt echter niet voor de koninklijke familie: deze zou allang sterk uitgedund zijn als ze net als de gewone burger gehouden zou zijn aan de wachtlijsten voor specialisten en ziekenhuizen. Tot deze, teveel keren nodeloos leven-ontnemende, beschamende en letterlijk ziekmakende bejegening genaamd  “zorg”  is de gewóne burger veroordeeld.

Nederlands

According to article 40 section 2 of our Constitution the members of the royal family are exempt from personal taxations. Not everyone agrees with that, for instance the Nieuw Republikeins Genootschap.

Queen Beatrix does not think much of her peoples’ freedom of expression and she makes sure that every so often some critical banners of protesters are being removed from public places to avoid possible damaging or spoiling some of her political and ceremonial festivities. When she became 65, like all the dutch people, she claims her old-age pension (AOW). This comes on top of her yearly tax-free benefit of four million euro’s from the State. She sees that this is going to far and gives her pension benefit therefore to a charitable cause. The name remains a secret, but it is certain that the money will not go back to the pension funds. And they are already in need, trying to keep on paying the pensions of the hardworking people. Even the retiring age may have to go up to tackle the future financial deficits. Her words in the Queen’s speech of 2002, translated: “In these difficult circumstances public purchasing power will decline. The burden however will be devideded as even as possible, with special attention for the purchasing power of elderly with only a pension.”

According to Forbes magazine the Netherlands has the richest monarchy in the world. The majority of her 3,2 billion dollar fortune exist of longstanding Shell stock. A part of their real estate (palaces) is sold to the Dutch State for an annual (literally and figurative) royal tax-free salary to a number of the Dutch royal members (in 2000 Beatrix received $3,1 million), while these rich are allowed to use their ex-possessions. The annual total costs for the royal family come to over 15 million dollar, this is without the costs for security.

The remarks Willem Alexander sometimes make in public, were recently described by his charmingly acting future spouse Lady-Di-Try Maxima Zorreguieta as being “a little bit dumb” (“toch wel een beetje dom”) on television announcing their engaging. Hereby designating her sometimes somewhat silly looking, less clever Orange sprout, as  King William Dumbo  (Koning Willem de Domme). A logical sequence of the nickname  Prince Pilsener (Prins Pils) he earned during his student days.  See Forbes magazine.

His brother Constantijn was allowed to hold his bachelor party on May 2001 in the Paleis on the Dam, using the just restored Dam Square as a strong secured parkingground. The Parking garage Bijenkorf just around the corner was not stylish enough.

Maxima got the Dutch citizenship many months before her wedding with Willem Alexander. Normally someone has to be married for at least three years to get that document. And she doesn’t has to follow a socalled inburgeringscursus (course in naturalization). In an exellent role as an engaging Lady Di-try she made, together with her fiancé, a publicity tour through more than half of the Netherlands. In October 2001 she was involved in a car accident whereby she, coming from the exit of palace Huis ten Bosch in The Hague, fail to yield for an other car. The driver of the last one sustained a compound leg fracture. Máxima’s fault has been denied by the RVD and the Royal family. In the police report she has a different name and the (un-registered) license plates has been removed immediately after the accident.

Nederlands

Volgens de Grondwet zijn alle burgers gelijk. Dit geldt echter niet voor de koninklijke familie: deze zou allang sterk uitgedund zijn als ze net als de gewone burger gehouden zou zijn aan de wachtlijsten voor specialisten en ziekenhuizen. Tot deze, teveel keren nodeloos leven-ontnemende, beschamende en letterlijk ziekmakende bejegening genaamd  “zorg”  is de gewóne burger veroordeeld.

Volgens artikel 40 lid 2 van onze Grondwet zijn de leden van het koninklijk huis vrijgesteld van persoonlijke belastingen. Hiermee heeft bijvoorbeeld het Nieuw Republikeins Genootschap toch heel wat moeite.

Koningin Beatrix houdt niet zo van haar volks’ vrije meningsuiting en ziet er dan ook op toe dat van tijd tot tijd kritische spandoeken van demonstranten uit het straatbeeld verdwijnen. Dit ter voorkoming van het mogelijk bederven van politieke en ceremoniële festiviteiten. Ze is enkele jaren geleden 65 jaar geworden en, zoals alle Nederlanders, claimt ze haar ouderdomspensioen (AOW). Dit komt bovenop haar jaarlijkse belastingvrije uitkering van vier miljoen euro van het Rijk. Zelf vindt ze ook dat dit te ver gaat en schenkt haar pensioensuitkering daarom naar een goed doel. Welk dat is blijft geheim, maar zeker is dat het niet terugvloeit naar de pensioenfondsen. Deze kunnen dit geld node missen om de burger z’n eigen met noeste arbeid verdiende pensioentje te kunnen blijven betalen. Mogelijk wordt zelfs de pensioensgerechtigde leeftijd omhooggeschroefd om de toekomstige financiële tekorten het hoofd te bieden. Haar woorden in de troonrede van 2002: “In deze moeilijke omstandigheden zullen burgers er in koopkracht op achteruitgaan. De lasten zullen echter zo veel mogelijk evenwichtig worden verdeeld, waarbij de koopkracht van ouderen met alleen AOW bijzondere aandacht krijgt”.

Volgens Forbes magazine herbergt Nederland de rijkste monarchie ter wereld. Het merendeel van haar 3,2 miljard dollar fortuin bestaat uit Shell aandelen. Een deel van haar onroerend goed (paleizen) is verkocht aan de Nederlandse Staat voor een jaarlijks (letterlijk en figuurlijk) vorstelijk belastingvrij salaris aan een aantal koninklijke leden (in 2000 Beatrix ontving $3,1 miljoen), terwijl deze rijkaards blijvend gebruik mogen maken van hun ex-bezittingen. De jaarlijkse totale kosten voor het koninklijk huis bedragen ruim 15 miljoen dollar, dit is zonder de beveiligingskosten.

De opmerkingen die Willem Alexander soms in het openbaar maakt werden onlangs bij de bekendmaking van hun verloving op tv, door zijn lieftallig acterende toekomstige gemalin Máxima Zorreguieta als “toch wel een beetje dom” omschreven. Hiermee het leven schenkend aan de naam  Koning Willem de Domme  voor de soms ietwat sullig kijkende, minder schrandere Oranje telg. Het is trouwens niets meer dan een logische opvolging van de bijnaam Prins Pils welke de prins gedurende zijn studententijd verwierf. Zie Forbes magazine.

Zijn broer Constantijn vierde daags voor zijn trouwerij in mei 2001 de vrijgezellenavond in het Paleis op de Dam en vond het bovendien noodzakelijk ten aanzien van zijn gasten, het zojuist opgeknapte Damplein te gebruiken als zwaar bewaakte parkeerplek. De Bijenkorf parkeergarage zowat ernaast was niet genoeg stijlvol.

Máxima heeft het Nederlanders staatsburgerschap gekregen een aantal maanden voordat ze met Willem Alexander trouwt. Normaliter moet iemand eerst minimaal drie jaren getrouwd zijn. En ze hoeft ook geen inburgeringscursus te volgen. In een uitmuntend gespeelde rol als innemende Lady Di-poogster heeft ze, samen met haar verloofde, een publiciteitstocht door half Nederland gemaakt. In oktober 2001 is ze bij een ongeval betrokken waarbij ze, komende uit de uitrit van paleis Huis ten Bosch in Den Haag, geen voorrang verleende aan een bestuurder van een Smart. Deze liep een gecompliceerde beenbreuk op. Máxima’s schuld wordt door het RVD en het koninklijk huis ontkend. In het politierapport wordt ze met een andere naam benoemd en de (ongeregistreerde) nummerplaten werden meteen na het ongeluk van de auto verwijderd.