Multi Culture / Multi Kultureel

Since some years the term allochtoon is in use in the Netherlands. In the beginning it was simply meaning, according to the Van Dale, “van elders afkomstig” (coming from somewhere else, geological).

Sinds enige tijd wordt de term allochtoon in Nederland gebezigd, wat in het begin volgens Van Dale gewoon van elders afkomstig betekende.

Nederlands

The term autochtoon means, according to the same Dutch bible, “in het lichaam zelf ontstaan” (originate inside the body itself); “van de oorspronkelijke bevolking” (of the original population); “oorspronkelijke bewoner van een land” (original inhabitant of a country); “ter plaatse gevormd waar het wordt aangetroffen” (formed where it is found, geological).

The last years there are a number of other (sometimes confusing) acceptations added for example for reasons of positive discrimination to help certain underprivileged groups easier to participate in courses (paid by the employment exchange) and vacancies. In July 1994 the Law WBEAA (Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen; law promoting proportional work-participation allochtones) came into force whereby every two years would be determent which groups would be classified as being allochtoon. In 1995: the ones who or (one of) their parents are born in Dutch Surinam, Aruba, Dutch Antilles, Turkey, Morocco, Vietnam, previous Yugoslavia, Somalia, Ethiopia, Iran and Iraq.

On January first 1998 the Law SAMEN (Stimulating Work-participation Minorities) came in succession to the Law WBEAA. It became compulsory to give statements of the number of allochtone workers classified to levels of their functions. And the definition of the target group enlarged to: people who are born in, or one of their parents, in Turkey, Morocco, Dutch Surinam, Dutch Antillen, Aruba, previous Yugoslavia, or in the rest of the countries in South- or Middle-America, Africa of Asia, with the exception of Japan and the previous Dutch-Indies. Employees from the Molukken also belong to the target group. For the full text go to the Ministery of Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  the  Wet SAMEN  and the Integration of Newcomers Act. The BZK, VWS, OC&W, SZW, VNG and all other organisations combined was named “Inburgernet”, now renamed to degeschiedenisvaninburgering, with its new fact-sheet.

And there is of course the term autonoom, which originally meant: zelfstandig, onafhankelijk; niet door uitwendige prikkels veroorzaakt. This meaning has now become a political trend.

Islam: The last years there is an increase of young Islamites, who mainly want to go to Islamitic schools. Resulting in an explosion of Islamitic schools (highschools and higher). Other religions may soon follow. Some people even try to compel some type of small praying spaces in the public schools. The right to protected from religion on public schools is hereby getting  affected. This in spite of the promising text in our Dutch government’s policy towards the  Islam in the Netherlands. And take a look at the contemplations of someone somewhere in this world regarding  the future with Islam.

Right now in the Netherlands the separation of Church and State is at risk: discussions are going on whether allowing Islamitic women to wear visibly a headdress (hidjaab) when working as public servants of the Judiciary. Is it not inconsistent with the integrity and independency of the Law when people are gonna be adjudged by judges dressed up with a headscarf, turban, crucifix, mitre, with a white pointed cap, dressed in orange or simply as a nudist? Is it being protected from religion and other convictions about life of a lesser value than the freedom to in the full extend practizing, even in institutions like our Court of Law and Justice and in our governmental subsidized educational system?

Nederlands

De term autochtoon staat voor oorspronkelijke bewoner van een land; in het lichaam zelf ontstaan; van de oorspronkelijke bevolking; ter plaatse gevormd waar het wordt aangetroffen (geologisch).

De laatste jaren zijn er door omstandigheden een aantal (soms verwarrende) betekenissen aan toegevoegd, bijvoorbeeld om bepaalde achterstandsgroeperingen positief te discrimineren bij aanmeldingen en deelname aan (door arbeidsbureaus betaalde) cursussen en vacatures. Zo is er op 1 juli 1994 de Wet WBEAA (Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen) van kracht geworden waarbij elke twee jaar zou worden aangegeven welke groeperingen tot allochtoon behoorden. In 1995: zij of (èèn van) hun ouders die geboren zijn in Suriname, Aruba, Nederlandse Antillen, Turkije, Marokko, Vietnam, voormalig Joegoslavië, Somalië, Ethiopië, Iran en Irak.

Op 1 januari 1998 is de Wet SAMEN (Stimulering Arbeidsdeelname Minderheden) in werking getreden als opvolger van de Wet WBEAA. Hierbij is verplicht geworden opgave te doen van ’t aantal allochtone medewerkers ingedeeld naar functieniveaus. Ook is de doelgroependefinitie verruimd tot: mensen die geboren zijn in, of waarvan een van de ouders geboren is in Turkije, Marokko, Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba, voormalig Joegoslavië, of in overige landen
in Zuid- of Midden-Amerika, Afrika of Azië, met uitzondering van Japan en het voormalig Nederlands-Indië. Molukse werknemers behoren wel tot de doelgroep. Voor de volledige teksten zie het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zie ook Wet SAMEN en de Wet Inburgering Nieuwkomers. Samen met het BZK, VWS, OC&W, SZW, de VNG en alle andere organisaties was er ‘t  “Inburgernet” en heet nu degeschiedenisvaninburgering.

Dan is er ook de term autonoom, hetgeen oorspronkelijk betekenende: zelfstandig, onafhankelijk;
niet door uitwendige prikkels veroorzaakt. Deze benaming is nu een politieke stroming geworden.

Islam: De laatste jaren is er een toename van jonge islamieten. die voornamelijk naar islamitische scholen willen met als gevolg ’n explosie van islamitische scholen (middelbaar en hoger). Andere religies zullen mogelijk volgen. Er wordt nu ook geprobeerd om zogenoemde kleine gebedsruimten af te dwingen bij openbare scholen. Het recht op vrijwaring van religie op openbare scholen wordt hierdoor aangetast, dit ondanks de mooie woorden in het beleid van onze Nederlandse regering omtrent de islam in Nederland. Bekijk ook eens welke beschouwingen een burger ergens in deze wereld heeft over de toekomst met islam.

De huidige strikte scheiding in ons land tussen Rechtspraak en Kerk staat op de tocht nu het zichtbaar dragen van een hoofddoek (hidjab) door ambtenaren van de Rechterlijke Orde in de toekomst mogelijk kan gaan worden. Is ’t niet strijdig met de integriteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid indien men berecht gaat worden door rechters uitgedost met hoofddoek, tulband, kruisbeeld, mijter, oranje gewaad, witte puntmuts of eenvoudig als nudist gekleed? Is het gevrijwaard blijven van religieuze- en andere levensovertuigingen minder waard dan de vrijheid om deze volledig te praktiseren, zelfs bij instellingen als de Rechterlijke Orde en door de overheid gesubsidieerde educatieve instellingen?