Auteursarchief: quip

crowning 2013 kroning

April 30, 2013, it finally happens. The crown exchange of Beatrix to Willem Alexander in Amsterdam. This is three days after William’s birthday. That means a full week of fun and party for the submissive people. A great opportunity to present our country and kingdom to the world.

30 april 2013 gaat het dan eindelijk gebeuren. De kroonwisseling van Beatrix naar Willem Alexander in Amsterdam. Met drie dagen ervoor Willems verjaardag, betekent dat een week fun en feest voor het onderdanige volk. Een buitengewone gelegenheid om ons land en koninkrijk aan de wereld te presenteren

Lees verder

Compulsory identification / Identificatieplicht

The two recently introduced sections 447d and 447e of the Dutch Penal Code are used for compelling everyone from the age of 14 to show a valid identification card on request, starting at January first 2005. This is the so-called toonplicht.

De twee onlangs ingevoerde artikelen 447d en 447e van het Wetboek van Strafrecht worden nu gebruikt om per 1 januari 2005 iedereen vanaf 14 jaar te verplichten om een geldig legitimatiebewijs te tonen als daar om wordt gevraagd, de zogenaamde toonplicht.

Lees verder

What about Privacy / En onze Privacy

How will this be guaranteed in the Netherlands?

Phone calls made by a stolen mobile phone are listened in on by the government.
Phone calls between citizens and their lawyers are listened in on by the government.
Everyone above the age of 14 is required to carry an I.D, the so-called identificatieplicht.

Hoe wordt daarmee omgesprongen in Nederland?

Gesprekken met gestolen mobieltjes worden afgeluisterd door de overheid.
Gesprekken tussen burgers en hun advokaten worden afgeluisterd door de overheid
.
Er is een identificatieplicht voor iedereen boven 14 jaar.

Lees verder

Freedom of Distribution / Vrijheid van Verspreiding

In September 1998 a market trader on Waterlooplein in Amsterdam is sentenced to pay a fine of 420 guilder and confiscation of the book ‘Mein Kampf’. By his appeal on April 2000 the fine is dropped, but the book is still taken from him.

In september 1998 wordt een marktkoopman op het Waterlooplein in Amsterdam veroordeeld tot 420 gulden boete en verbeurd verklaring van het boek ‘Mein Kampf’. Bij het hoger beroep in april 2000 wordt de boete geschrapt, maar het boek is hij wel kwijt.

Lees verder

Freedom of Expression / Vrijheid van Uitdrukking

as long as it is politic correct, naturally

In 1986 the Dutch writer W.F. Hermans was declared ‘persona non grata’ by the city council of Amsterdam and banned as an artist because of his literary visit to South Africa three years earlier.

uiteraard zolang als deze politiek correct is

In 1986 werd de bekende schrijver W.F. Hermans door de gemeente Amsterdam als ‘persona non grata’ bestempeld en als kunstenaar ‘verbannen’ uit Amsterdam vanwege zijn literair bezoek drie jaar eerder aan Zuid-Afrika.

Lees verder

Freedom of Religion / Vrijheid van Religie

Everyone in Holland has the freedom to practice the religion of their own choice. Amsterdam was since the 18th century very non-cooperative towards religious persecution, witness the many tolerated semi-hidden churches over the centuries. The main reason was: good for the Amsterdam international trade market.

Iedereen in Nederland heeft de vrijheid om de religie van zijn of haar keuze te praktiseren. Amsterdam werkte sinds de 18e eeuw zo weinig als mogelijk mee aan de geloofsvervolging, getuige het groot aantal getolereerde half-verscholen kerken door de eeuwen heen. De belangrijkste reden was: goed voor de Amsterdamse internationale handel.

Lees verder

intro Culture / intro Kultuur

digging up the meaning of Dutch Culture
We Dutch have our extreme-Righteous and Complacency side (our Dutch uncle) which we all the time successfully get into the news. But besides that there is the passion of Pioneering, the Adventure, Inventiveness, Down-to-earth and last but not least our famous as well as notorious Traders mentality. All this may explain the amazing amount of influence this small “race” of people have and had on the world. Here below a hotchpotch.

spitten in de betekenis van de Nederlandse Kultuur
Wij Hollanders hebben onze extreem-Rechtvaardige en Zelfgenoegzame zijde (onze dutch uncle) welke we keer op keer succesvol in het nieuws krijgen. Daarnaast hebben we ook onze Pioniersdrift, Avontuurszin, Inventiviteit, Nuchterheid en niet te vergeten onze zowel beroemde als beruchte Handelsgeest. Dit allemaal zijn mogelijke verklaringen voor de verbazende invloed dat zo’n klein “ras” op deze wereld had en heeft. Hieronder een samenraapsel.

020202 Wedding / 020202 Huwelijk

Willem Alexander and Máxima Zorreguieta.  Birds of a Feather.  Neither of the two renounce their families, while both have parents with a questionable history. The Orange Family has been criticized somewhat on this website. The other family has dad Jorge Zorreguieta who played a disputable role in the regime of Argentina during Videla. Our tall, not that handsome prince of Orange with the wrong dentist and a not that interesting sounding water management study, made a conquest of a jet set from the, not the highest but high enough Argentinian society. Pleasant and better looking (but not smarter) than his sisters-in-law.

Willem Alexander en Máxima Zorreguieta.  Soort zoekt soort.  Voor beiden geldt dat ze hun afkomst niet verloochenen, terwijl van beiden de voorouders een dubieus verleden hebben. Het Geslacht Oranje is op deze site al ietwat bekritiseerd. De andere familie heeft vader Jorge Zorreguieta in een spraakmakende rol in het bewind van Argentinië gespeeld. Onze lange, niet knap te kunnen noemen prins van Oranje met de verkeerde tandarts en een toch niet echt bijster interessant te noemen waterhuishoudkennis heeft maar mooi een jetset-ster uit de, niet de hoogste maar toch hoge, Argentijnse kringen veroverd. Flink wat mooier (helaas niet slimmer) dan de keuzes van zijn broers.

Lees verder

Royal itch / Koninklijke Stekeltjes

According to our Constitution all people are equal. However, this doesn’t count for Dutch royalty. This family would have been long thinned out if it was bound to the long waiting lists for visiting health specialists and treatments in hospitals. To this type of, too many times needlessly life-taken, shamefull treatment we dare to call  “care” , the órdinary civilians are condemned.

Volgens de Grondwet zijn alle burgers gelijk. Dit geldt echter niet voor de koninklijke familie: deze zou allang sterk uitgedund zijn als ze net als de gewone burger gehouden zou zijn aan de wachtlijsten voor specialisten en ziekenhuizen. Tot deze, teveel keren nodeloos leven-ontnemende, beschamende en letterlijk ziekmakende bejegening genaamd  “zorg”  is de gewóne burger veroordeeld.

Lees verder

Dutch Royalty / Het Oranje Huis

The RVD (Rijks Voorlichtings Dienst) takes good care of its task: concealing scandals of members of our Royal House.

Queen Wilhelmina  fled to England one day before the beginning of WWII without letting this known to our government, lead our country with no official government in the hands of Germany. (N. vd Zee “Om erger te voorkomen” 1997, p 141etc).

De RVD ( Rijks Voorlichtings Dienst ) kwijt zich goed van haar taak: het verbergen van schandalen van het OranjeHuis.

Koningin Wilhelmina vluchtte naar Engeland een dag voordat WW2 uitbrak zonder dit aan de regering te laten weten, het land zonder officiële regering recht in handen van Duitsland leidend. (N. vd Zee “Om erger te voorkomen” 1997, pag 141ev)

Lees verder

Believe it or Not / Geloof’t of Niet

Some American fairy tales with Dutch characters are not at all known in the Netherlands. So is the little boy who puts his finger in the dike to stop it from leaking NOT named Hans Brinker.

In sommige buitenlandse sprookjes komen Nederlandse karakters voor die hier totaal onbekend zijn. Zo heet het jongetje dat zijn vinger in de dijk stak om het water tegen te houden NIET Hans Brinker.

Lees verder

Growing Up / Opgroeien

Understanding our cultural history, it is important to know who we are and what our influence was and is to the world.

Om onze culturele geschiedenis te begrijpen is het belangrijk te weten wie we zijn en wat onze invloed was en is op de wereld

Lees verder

Multi Culture / Multi Kultureel

Since some years the term allochtoon is in use in the Netherlands. In the beginning it was simply meaning, according to the Van Dale, “van elders afkomstig” (coming from somewhere else, geological).

Sinds enige tijd wordt de term allochtoon in Nederland gebezigd, wat in het begin volgens Van Dale gewoon van elders afkomstig betekende.

Lees verder

Us vs Them / Wij vs Zij

The Dutch are still behaving like colonials.
The difference is that we used to export the Dutch language to all kind of foreign countries, and now we create small communities in our own country, each with its own language and culture.

Wij Nederlanders blijven ons koloniaal gedragen.
Het verschil is echter dat we vroeger de Nederlandse taal exporteerden naar allerlei buitenlanden en dat we nu in eigen land buitenlandjes creëren, ieder met de eigen taal.

Lees verder

Cosby Show vs Sony

my own Cosby show

my own Cosby show

Make your own Cosby Show.

To promote a new video-camera Sony advertised on end November 1986 in our national newspaper De Telegraaf with the headline, in Dutch, translated: “With the Sony Video8pro and some shoe polish you can now compete with the most popular television series”.

Maak je eigen Cosby Show.

Om haar nieuwe videocamera te promoten adverteerde Sony in dagblad De Telegraaf van november 1986 onder de aanhef: “Met de Sony Video 8 pro en wat schoensmeer kunt u nu concurreren met de populairste televisie-serie”.

Lees verder

DutchR Us / DutchzijnWij

The term Nepotism is specially invented for us.

The Dutch translation for “service” is not “dienst”, but “favor”:
iemand een dienst bewijzen = to do someone a favor.

Het Nederlandse “dienst” betekent niet “service”, maar “gunst”:
daarom de vaak onwelwillendheid van overheidsdiensten.

De term ‘Nepotisme’ is speciaal voor ons uitgevonden.

Lees verder

Eternal Optimism / Eeuwig Optimisme

We have an eternal optimistic attitude, even with establishing priorities. Safety and environmental precautions, emergency plans and exits are only useful in disastrous incidents. Those are accidents and in our opinion we cannot and will not do much about it to avoid them from happening.

We hebben een eeuwig optimistische instelling, zo ook met het stellen van prioriteiten. Voorzorgs-, milieu- en veiligheidsmaatregelen, noodplannen en nooduitgangen hebben slechts nut bij noodlottige gebeurtenissen. Het zijn ongelukken en we vinden dat we er verder weinig aan kunnen en zullen doen ter voorkoming ervan.

Lees verder

Ayaan Hirsi Ali

Ayaan Hirsi AliAyaan Hirsi Ali is born in Somalia and sought in 1992 asylum in the Netherlands. She studied politico-logy in Leiden and worked after that at the Wiardi Beckman Foundation. For three years she was a member of the House of Representatives where she was occupied with emancipation and integration.

Ayaan Hirsi Ali kwam in 1992 als asielzoekster naar Nederland. Ze studeerde politicologie in Leiden en werkte daarna bij de Wiardi Beckman Stichting. Ze heeft 3 jaar in de Tweede Kamer gezeteld waarbij ze zich bezighield met emancipatie en integratie.

Lees verder

Theo van Gogh

Theo van Gogh Dam square

Theo van Gogh

Early November 2004 Dutch movie director and columnist Theo van Gogh (great-grandchild of Theo, the brother of thé Vincent van Gogh) was killed by a Moroccan-Dutch Muslim-extremist on a gruesome way. Theo van Gogh made his last movie together with Ayaan Hirsi Ali (a Member of the Dutch Parliament) and is titled Submission. It is a short, critical film about the role of the woman being prisoner of the Islam.

Begin november 2004 werd filmregisseur en columnist Theo van Gogh (achterkleinkind van Theo, de broer van dé Vincent van Gogh) door een Marokkaans-Nederlandse moslim-extremist op gruwelijke wijze vermoord. Zijn laatste film maakte hij samen met Tweede Kamerlid Ayaan Hirsi Ali en is getiteld Submission. Het is een korte kritische film over de rol van de vrouw als gevangene van de Islam.

Lees verder

Pim Fortuyn

Pim Fortuyn Dam square

Pim Fortuyn

Pim Fortuyn was killed in mei 2002 just before the elections by an autochtone Dutch milieu-extremist. This is one of the few Dutch political homicides: Floris V in 1296, Willem van Oranje in 1584, Johan van Oldenbarnevelt in 1619 en the brothers De Witt in 1672. And now in 2002 Pim Fortuyn. The historian, former professor of sociology and columnist (weekly magazine Elsevier) was known for his unorthodox statements and his flamboyant character.

Pim Fortuyn werd vlak voor de verkiezingen in mei 2002 door een autochtone Nederlandse milieu-extremist vermoord. Een van de weinige Nederlandse politieke moorden: Floris V in 1296, Willem van Oranje in 1584, Johan van Oldenbarnevelt in 1619 en de gebroeders De Witt in 1672. En nu in 2002 Pim Fortuyn. De historicus, voormalig hoogleraar sociologie en columnist (weekblad Elsevier) was bekend om zijn onconventionele uitspraken en flamboyante persoonlijkheid.

Lees verder